Publicerat

  En lista över publikationer och rekommenderad litteratur.


  Monografier, redaktörskap

 • Börsrätt, Studentlitteratur 2007, red., 464 s.
 • Regeringens bet. Könsfördelningen i bolagsstyrelser, Ds 2006:11, 390 s.
 • Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur 2006 (omtryck 2007), 275 s.
 • Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, lärobok i börsrätt, Iustus 2002, 200 s.
 • Börsnotering - regler och ansvar, lärobok i börsrätt, Iustus 2001, 148 s.
 • Prospektansvaret-caveat emptor eller caveat venditor, ak avh, Iustus 2001, 505 s.
 • Företagsköp i det framtida Europa, SNS Förlag 1992, tillsammans med KG Rickhamre, 140 s.

  Peer-review granskade artiklar

 • Guide to European Company Laws, ed. Maitland-Walker, Julian, London 2007
 • Från anmälningsplikt till marknadsmissbruk – insiderbrottens utveckling i svensk rätt, i Festskrift till Madeleine Leijonhufvud, Stockholm 2007
 • Från Kreuger till Lex af Sandeberg, Ansvaret på värdepappersmarknaden under 1900-talet, Juridisk Tidskrifts Jubileumsskrift 2007, 15 s.
 • Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Juridicums jubileumsskrift till 100-årsjubileet 2007,17s. 2
 • Mot ett jämställt näringsliv, Juridicums jubileumsskrift 100-årsjubileet 2007, 17 s.
 • Exclusion, exemption, limitation, indemnity – the significance of an Advice, A legal and economic view, Festskrift till Bill Dufwa, 2006, s. 959-979, 21 s.
 • Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Nordisk Tidskrift for Selskabsret Nr 3/06, s. 18 s.
 • Regeringens förslag till ny aktiebolagslag – särskilt om minoritetsskyddet, Juridisk Tidskrift 2004-05 s. 269-297, 33 s.
 • Towards an Internordic Corporate Governance Code, Modern Company Law for a European Economy, Ways and Means, Ulf Bernitz (red), s 245-256, 12 s.
 • Exemption of liability – where to draw the line, Scandinavian Studies in Law 45/2003, s 279-291, 13 s.
 • Annulment of Subscription for Shares, The Regulation of Companies, Mette Neville och Karsten Ensig Sorensen eds., Köpenhamn 2003, s. 295-309, 15 s.
 • From Caveat Emptor to Caveat Venditor - The Winding Road to Prospectus Liability in the Nordic Countries, Journal of Business Law, March 2003 s. 91-101, 11 s.
 • Strikt ansvar vid insiderbrott – administrativa sanktioner för effektivare brottsbekämpning. Juridisk Tidskrift 2002/2003 s. 869-884, 21 s.
 • Grupprättegång – ett kompletterande rättegångsförfarande, SvJT 2002, sid 783-815, 33 s.
 • Prospectus Liability in a Scandinavian Perspective, European Business Law Review, 2002 vol. 13 no 4, s. 223-335, 13 s.
 • Sanktioner mot insideraffärer och kursmanipulation?, Det 36. nordiska juristmötet i Helsingfors 2002 vol II, debattinlägg s. 315 – 334, 20 s.
 • Grupprättegång – hot eller löfte? JT 2001-02 nr 2 s. 474-489, 16 s.
 • Från caveat emptor till caveat venditor – den vindlande vägen till prospektansvar i de nordiska länderna, Nordisk Tidskrift for Selskabsret 2001:4, s. 417-432, 16s.
 • Prospektansvar ja – men endast i teorin, JT 1996-97 nr 4 s. 1071-1081, 12 s.

  Övriga artiklar

 • Prospekt – nya regler för ansvar, Ny Juridik 2:05, s. 68-82
 • En ny aktiebolagslag, Ny Juridik 1:05, s. 7-33
 • Skada på värdepappersmarknaden, Nordisk Försäkringstidskrift 1/2003 s. 1-5
 • Marknadsmissbruk; insiderbrott och kursmanipulation, Ny Juridik 4:02, s. 7-20
 • Grupprättegång - ny processform för småskador, Ny Juridik 2:02 s. 33-51
 • Fungerar självregleringen på värdepappersmarknaden utan övervakning? Balans nr 1/ 2002 s 417-432
 • Bolagets ansvar gentemot skadelidande aktieägare, Ny Juridik 2:01 s. 65-83
 • Normsystemet för prospektansvar - vad gäller? Ny Juridik 3:99 s. 64-89
 • EG-medlemskap - en chans för kvinnorna, debattinlägg Dagens Industri 1 jan 1991
 • EG: Så går du in på 1990-talets nya, expansiva stormarknad, Privatekonomisk årsbok 1990, s. 314-325
 • Heta affärschanser i öst – men fallgroparna är många, Privatekonomisk årsbok 1990, s. 410-418
 • Kvinna i Europa, Kvinnor och ekonomi nr 4 1990, s. 49-52
 • Vad händer i EG, Kvinnor och ekonomi nr 6 1989, s. 47-49

  Regeringsuppdrag och lagkommentarer, avlönade

 • SOU 2005:18 okt 2004 Prospektutredningen, Finansdepartementet – Mars 2005
 • Ds 2006:11 Juni 2005 Ensamutredare avseende jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Justitiedepartementet - Juni 2006

  Medförfattare Karnov

 • 2001 - Europabolagslagen, Europabolagsförordningen, årsredovisningslagen, revisionslagen, handelsbolagslagen m. fl. lagar och förordningar
 • 2001 - 05 Aktiebolagslagen 10–11 kap

  Remissvar enligt uppdrag

 • SU 302-2736-07 Börsers regelverk
 • SU 302-2481-06 Registrering av förlagsinsatser
 • Ju 06/8869L1 Några bolagsrättsliga frågor
 • SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden - supplement
 • SOU 2006:50 Värdepappersmarknadsutredningens huvudbetänkande
 • SOU 2006:6 Införande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
 • Fi2005/6495 Nya kapitaltäckningsregler
 • SOU 2005:120 Ny lag om fondkommission
 • Ds 2005:1 Finansiella konglomerat
 • SOU 2004:95 Prospektutredningen
 • SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag
 • Ju 1994/405 Lag om grupprättegång

  Rekommenderad Litteratur

 • Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47
 • Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Ds 2006:11, Catarina af Sandeberg
 • På Kungl Tekniska Högskolan institutionen för Industriell Ekonomi pågår en rad forskningsprojekt inom området Genus, organisation och ledning vid Industriell ekonomi och organisation.
 • Kartläggning av kvinnor och män på ledande positioner, Mansdominans i förändring – Om ledningsgrupper och styrelser (SOU 2003:16).
 • SNS rapporter "Balans på toppen"
 • SNS Analys nr 3. Kvinna eller man. Gör det skillnad i styrelserummet?
 • Searching for equality – Laura Carlson ak avh, Iustus 2007